Monkey Monkey II

1981
Oil on paper
15 x 22 inches


Previous  |  Next© Mark DeMuro